آشنایی با ساختار مو

مو : موها زوائد شاخی طویلی هستند که از تو رفتگی هایی در اپیدرم منشأ گرفته اند . مو جزو اپیدرم محسوب می شود و آن را جزو ضمایم اپیدرم می دانند . ولی به عمق نفوذ کرده و در داخل درم قرار گرفته است . نوع و ترتیب آنها بسته به سن و جنس و نژاد و منطقه بدن متناوب است . انواع صاف ، مجعد و نیمه مجعد دارند که به علت شکل سطح مقطع آنهاست .

ساختمان مو به دو بخش تقسیم می شود :

قسمت ساقه مو که خارج از پوست قرار دارد و دیگر قسمت ریشه مو که در داخل پوست است .

برچسب ها :